Opdateret d. 03.03.2020

 

Kontingent   Aktive medlemmer                                                                                                      5200,-/p. a.

                             Unge under 21 år                                                                                                 3200,-/p. a.

                             Unge under 25 år og under uddannelse                                                              3200,-/p. a.

                             Ikke flyvende aktiv medlem                                                                                  500,-/p.a.

                             Ikke flyvende aktiv medlem med campingvogn, vogncelle eller hytte                 1200,-/p.a.

                             Mistet medical eller deponeret certifikat                                                              3200,-/p. a.

                             Passive medlemmer                                                                                                       

                             Passive medlemmer                                                                                           400,-/p. a.

 

Startgebyr        Spilstart                                                                                                                 48,- /start

                          Flyslæb til 400 meter                                                                                             200,-/slæb

  (0,2 Tacho time + 0,02 Tacho time/ 100 meter derover)                                                               

  eks.  Flyslæb til 1200 meter 0,2 + 0,16 = 0,36 Tacho time                                    360,-/slæb

 

Flyve takster timepriser:                                                                                                             

 Schempp-Hirth Discus B                                                                                       220,-/time

                         Schempp-Hirth Discus 2B                                                                                     290,-/time

                         Schleicher ASG29E                                                                                              350,-/time

                         Schleicher ASK21                                                                                                 250,-/time

                         Grob Twin III Acro                                                                                                 220,-/time

                         Schempp-Hirth Arcus T                                                                                        460,-/time

                         Schempp-Hirth Duo Discus T                                                                               390,-/time

                         Super Dimona - forudsat benzin pris på max 12,00 kr./liter                                 650,-/tachotime

                         Og for hver gang benzin prisen stiger med 1,- stiger timeprisen med 15,-

                         Færgeflyvning                                                                                                      1000,-/tachotime

                         Flyslæb                                                                                                                1000,-/tachotime

                            

Rabatter svævefly og TMG:

 • Der gives rabat på flyveafgifter til alle efter nedenstående skala. Rabatten gives på indeværende års flyveafgifter og konteres løbende, således at årets endelige rabat først konteres efter sæson afslutning.
 • For TMG beregnes rabatten af kr. 220,- pr. time.
 • Startafgifter indgår ikke i rabatordningen.
 • Flyver 2 medlemmer sammen i samme fly, skal flyvningen registreres som ”deles”.

 

Rabatskala:

Rabat skala vist som funktion af årets totale flyveafgift.

                            

Skolemedlemmer:

Skolemedlemsskab – betaler normalt kontingent plus:

 • I perioden fra 1. april- 30. september betales en fast månedlig beløb på kr. 800,-
 • Priserne gælder indtil bestået Solo prøve, og inkluderer fri spilstart- og flyveafgifter på klubbens svævefly, der anvendes til uddannelse (ASK21 og Twin III Acro)
 • Ønsker et skolemedlem at overgå til ”normal” medlemskab, skal det ske ved skriftlig henvendelse til kassereren. Overgang til ”normal” medlemskab skal varsles med 1 måneds varsel og finde sted til den 1. i følgende måned.
 • Teoriundervisning, helbredsundersøgelse m.m. betales efter de til en hver tid gældende takster.
 • Skoleordningen gælder ikke motorsvæveflyvning.

 

Fly til konkurrencer,  ferieflyvning m.v. hvor flyet fjernes fra pladsen.

Fly til konkurrencer, kurser, ferieflyvning m.m.

 • Der betales normal timetakst for den tid flyet har fløjet
 • Ved konkurrencer og ferieflyvning i udlandet, beregnes dog minimum 1 flyvetime/dag flyet er væk fra pladsen. Beløbet modregnes i gebyr for fløjne timer og indgår i rabatordningen.
 • Minimums beløbet forfalder til betaling umiddelbart efter reservationen er foretaget, dog tidligst i januar det år flyet er reserveret. Hele beløbet kan godskrives hvis reservationen af flyet bliver annulleret, skriftligt, senest 30 dage før planlagt afgang fra pladsen.

 

Fly til konkurrencer, ferieflyvning m.v. hvor flyet fjernes fra pladsen.
 
Når fly fjernes fra pladsen til konkurrencer, ferieflyvning mv, kan piloten vælge at blive afregnet efter nedenstående takst 1 eller 2:
 
 1. Der betales et minimumsbeløb på 1 time pr. dag, hvor flyet er væk fra pladsen + normaltakst x det antal timer flyet har fløjet derudover.
 2. Fastpris på 2 timer pr. dag flyet er væk fra pladsen.
 • Piloten skal give skriftlig besked til kassereren inden afrejse om flyet skal afregnes efter takst 1 eller takst 2.
 • Minimumsbeløbet på 1 time/dag forfalder til betaling umiddelbart efter reservationen er foretaget, dog tidligst i januar det år flyet er reserveret. Hele beløbet kan godskrives, hvis reservationen af flyet bliver annulleret, skriftligt, senest 30 dage før planlagt afgang fra pladsen.
 • Der gives rabat på både minimumstakst såvel som timetaksten efter medlemmets opnåede rabatsats.
 • For takst 1 gives der rabat på både minimums- og timetaksten. For takst 2 gives rabat på fastpristaksten. Både takst 1 & 2 afregnes efter medlemmets opnåede rabatsats
For ZS eller anden TMG gælder: Hvis flyet reserveres ud over 2 sammenhængende dage (48 timer) betales et reservationsgebyr på 220 kr. pr. dag plus tachotiden

 

Hverdagsflyvning;

 • Normal takst

 

Hangarcelle:  Leje af hangarcelle                                                                              1500,- kr. pr. år.

Logbog:         Logbog S-Certifikat (Skrives i kantinebogen)                                       260,- kr.

Logbog:         Logbog S-skoling (Skrives i kantinebogen)                                          310,- kr.

 

Kurser:           S-teori

                        Medlemmer, ekskl. Gebyr og undervisningsmaterialer                       300,- kr.

                        Ikke medlemmer, ekskl. Gebyr og undervisningsmaterialer               1.500 kr.

                        VHF radiobevis N-BEG og BEG                                                         300,- kr.

                        Ikke medlemmer.                                                                                900,- kr.

Gæster:

    Ved gæster forstås: Personer over 15 år, der ikke er hjemmeboende i et medlems husstand.

                       Overnattende besøgende: 25 kr./nat.  

Instruktionsflyvning:

                       Svæveflyvetur på maks. 0,30 timer ( 18 minutter), spilstart               295,- kr.

                       Motorsvævetur på maks. 0,30 tachotime.                                          295,- kr.

                       Efterfølgende pr. 0,1 tachotime.                                                         80,- kr.

                       Svæveflyvetur på maks. 0,40 timer (24 minutter), flyslæb                 495,- kr.

 

Benyttelse af materielkontrollanter og værkstedsfaciliteter:

 • Ensædet fly uden motor                                                        1.000 kr./år
 • Fly med motor                                                                       1.500 kr./år  

 

Elafgift:

 • For de campister, der jævnligt bruger campingpladsen, udleverer klubben en elmåler. Forbrug, der afregnes på denne måler, afregnes til kr. 2,50 /kWh, samme takst gælder også forbrug i hytterne.

PBS gebyr:

 • Medlemmer, der får tilsendt indbetalingskort fra PBS/Nets og ikke tilmeldes sig PBS systemet, pålægges et gebyr på kr. 7,50/md. Denne pris dækker merprisen for udskrivning af indbetalingskort.

Restancegebyr:

 • Medlemmer der ikke overholder deres betalingsaftaler og/eller har større forfalden gæld til klubben kan pålægges et restancegebyr på 50,- + 1% af forfalden saldo pr. måned.

 

Herning Svæveflyveklub - 2020